Eftersök – förkortningar MSO

Mattson

Ett arbetsblad som utvärderare arbetar med. Ett trolighets värde som indelas i segment. Varje segment bokstaveras från A till Q, med även R.O.W inräknat. Sökgrupper numreras i siffror.

PLS - Eng: Point Last Seen , Sv: Plats för senaste iakttagelse.
D.v.s den plats där den försvunne senast iakttogs.

LKP - Eng: Last Known Position , Sv: Senast kända position.
Här avses den plats där man vet att den försvunne senast uppehållit sig. Det rör sig inte om observationer av den försvunne utan uppgiften grundar sig på anträffade spår som med säkerhet har lämnats av den försvunne, oftast föremål eller tillhörigheter.

 IPP - Eng: Initial Planning Point , Sv: Inledande planeringspunkt.
Den plats man utgår ifrån vid planläggningen av efterforskningsinsatsen. Kan vara PLS eller LKP, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

POA - Eng: Probability Off Area , Sv: Sannolikhet för område.
Detta är sannolikheten (i %) för att den eftersökte finns i ett visst definierat område.

POD - Eng: Probability Off Detection , Sv: Sannolikheten för upptäckt.
Avser sannolikheten (i %) för att en sökresurs anträffar den försvunne om denne finns i det segment som genomsöks.

ROW - Eng: Rest Of the World , Sv: Resten av världen.
Allt utanför sökområdet. Nomenklatur Efterforskning Övergripande begrepp som avser alla de åtgärder som vidtas för att finna en försvunnen person (spaning, utredning, förhör, interjuver, genomsök, m.m.).

   

Eftersök
Generellt begrepp som avser det arbete som utförs av sökresurser (faktiskt letande).

Genomspringning
Genomförs av orienterare som enskilt eller i patruller springer igenom terrängen.

Genomsök
Beteckning på det faktiska sökarbetet som en sökresurs utför i ett segment.

Närsök
Det sök som genomförs med första tillgängliga resurs i omedelbar anslutning till PLS / LKP.

Ledstång
Väg, stig, vattendrag, sänkor, ledningsgator, rågångar, eller andra lättframkomliga stråk.

Ledstångssök
Det sök som genomförs med lättrörliga sökresurser längs ledstänger inom sökområdet.

Parallellsök
Sök efter spår längs en ledstång. Vanligtvis med hjälp av hund.

Patrullsök
Patruller om tre till sex personer som i samarbete söker igenom terrängen. Det inbördes avstånd mellan deltagarna bestäms med "Critical Separation-metoden".

Primärt sökområde
Ett sökområde som bestäms mycket tidigt under insatsen då snabbhet i besluten är viktigare än noggrannheten.

Rutsök
Ett sökområde efter spår, ut från, eller in mot en plats eller område. Utförs på så sätt att hunden eller spåraren rör sig i en cirkel runt den aktuella platsen och samtidigt söker efter korsande spår.

Segment
Benämningen på de mindre delar som sökområdet indelas i för att underlätta sökarbetet och ordergivning.

Slalomsök
Sök med hund efter direktvittring från den sökte. Hundekipaget förflyttar sig inom sökområdet i ett serpentinliknande mönster. Förflyttningen sker mot vindriktningen.

Spårning
Utförs med hund eller av särskilt utbildade spårare (s.k. mantracking).

Sökområde
Hela det område inom vilket men söker. Bestäms med teoretiska, statiska och logiska metoder.