SBK Upplandsdistriktets webbplats

Rekommendationer för hundverksamhet från och med 15 augusti

SKK:s centralstyrelse uttrycker en fortsatt oro för spridning av Covid-19. För att värna om medlemmars liv och hälsa står SKK fast vid en strikt hållning till vilken verksamhet som kan genomföras och på vilket sätt. Som specialklubb under SKK följer SBK dessa riktlinjer.

SKK har anpassat sina rekommendationer avseende antal personer till det som gäller inom Riksidrottsförbundet. Anpassning gäller från och med 15 augusti.

Ta del av SKK:s fullständiga riktlinjer på skk.se under "klubbverksamhet under sommaren och början av hösten 2020.

Eventuella förtydligande för Brukshundklubbens verksamhet hittar du på www.brukshundklubben.se/corona.

Verksamhet med färre än 50 personer
(från SKK.se)

Vid verksamhet där färre än 50 personer förväntas närvara gäller följande för att verksamheten ska kunna genomföras:

 • Gör en riskanalys enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  Deras riskbesdömningsverktyg hittar du här.
 • Ha god marginal till att uppnå maxgränsen på 50 personer då det vid viss verksamhet kan vara svårt att förutse hur många personer (hundägare, förare, familj, publik med flera) som kommer att närvara.
 • Verksamheten ska företrädesvis genomföras utomhus.
 • Verksamheten bör ha en regional prägel. Resor till andra delar av landet bör undvikas och ska noga övervägas utifrån smittspridningsperspektivet.
 • Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följas. Det innebär bland annat att avstånd ska hållas mellan deltagande personer och att förutsättningar för god handhygien ska finnas.
Logotype SBK Uppland

Specialsöksinstruktörer – inbjudan till informationsmöte

Inbjudan till informationsmöte med Michael Hedman som är domare och medverkar i pilotgruppens arbete med att ta fram regler och vidareutveckla SBKs nya provform Specialsök.
Inbjudan gäller distriktets SBK certifierade instruktörer i Specialsök.
Datum: 2 november
Tid: kl 18-21
Plats: Knivsta BK
Anmälan görs senast 25 oktober till

Valberedningen – Efterlyser personer vill bidra...

... för att SBK Upplandsdistriktet ska kunna göra ett bra arbete är det jätteviktigt att alla lokalklubbar är med och säger sin åsikt om vilka som ska sitta i styrelsen. Valberedningens uppdrag är sedan att ta fram ett förslag utifrån det vi uppfattar vara lokalklubbarnas önskemål. Därför vill vi att DU hjälper oss i valberedningen genom att nominera dig själv eller någon annan till att sitta i distriktets styrelse eller vara revisor.

Enligt nya normalstadgar som började gälla 2020-07-01 ska valberedningen anta ett nytt arbetssätt. Det innebär att vi behöver vara ute ”i god tid”.

 • Senast 15 november vill vi gärna ha dina förslag eller synpunkter på vilka som borde sitta i styrelsen.
 • 15 december ska valberedningens första förslag vara klart och lokalklubbarna ska kunna ta del av det.
 • Senast 15 januari kan lokalklubbarna lämna ytterligare nominering (förslag) till distriktsstyrelsen.
 • Senast 19 dagar före årsmötet ska valberedningens slutgiltiga förslag vara styrelsen tillhanda. Valberedningen kan då endast ändra sitt förslag med personer som nominerats enligt ovan.

På årsmötet kommer man sedan endast att kunna rösta på valberedningens förslag eller personer som nominerats. Därför är det extra viktigt att DU bidrar redan nu, för att ge kommande styrelse goda förutsättningar att utveckla klubben och ha en bred förankring.

Enligt valberedningens noteringar går mandattiden ut för följande poster och dessa ska nu tas till omval alternativt nyval.

Post (mandattid) – innehavare av posten idag

Ordförande 1 år  Sven-Eric Svensson  ställer upp för omval
Sekreterare 2 år Göran Hagberg  ställer upp för omval
Ledamot 2 år Jenny Nyberg  ställer upp för omval
Ledamot 2 år vakant
Ledamot 2 år Anne-Christine Stareborn  ställer upp för omval
Suppleant 2 år Sofia Lovén  ställer upp för omval
Revisor 1 år Mia Dunder  ställer upp för omval
Revisor 1 år Gun Englund  ställer upp för omval
Revisorsuppl 1 år Katarina Snecker  ställer upp för omval
Revisorsuppl 1 år Kjell Pettersson  ställer upp för omval
Följande poster har mandattid kvar till 2022.
Vice ordförande Marita Berg
Kassör Richard Karlén
Ledamot Ola Eriksson
Ledamot Petra Strand
Suppleant Mona Almqvist
Suppleant Anna Hagberg
Hälsningar
Valberedningen
Marita Neteborn och Birgitta Mellin
valberedningen@sbkuppland.se

Viktiga datum

Distriktsstyrelsemöte
20/4 inställt, 1/6, 20/8, 18/11,
21/1-21, 21/3-21

Distriktsmöte
24/9 OBS nytt datum
26/11

Distriktkonferens
4/10 flyttas till 2021

Årsmöte
21/3-21