”Vi ska inom Brukshundklubben verka för mentalt och fysiskt friska samt funktionsdugliga hundar.
För att klara denna uppgift måste vi bedriva systematiskt och väldokumenterat avelsarbete.
Avelsarbetet ska vara gemensamt och bygga på en gemensam värdegrund för de raser vi har avelsansvaret för.”

Ansvariga

Namn/MailTelefonFunktion
Jenny NybergSammankallande
Mia Enlin (Hermansen)Ansvarig för MT2017

Viktig info från Utskottet Avel och Hälsa om MH & MT

I den mycket speciella situation som vi befinner oss i nu så är det mycket som inte är sig likt, och förutsättningarna ändras från dag till dag. Brukshundklubben lägger löpande ut information på hemsidan, och i början av april lades nya riktlinjer ut gällande olika arrangemang.

Utskottet för avel och hälsa önskar i och med informationen nedan göra några förtydliganden.

  • Generell åldersdispens för MT
  • Rekommendationer vid genomförande av MH/MT
  • Angående övriga generella dispenser
  • Viktiga länkar

Läs mer >>  Information från Centrala utskottet för avel och hälsa_200415

 

Mental

  • Distriktet anordnar konferens för funktionärer minst en gång per år.
  • Vänligen meddela mentalansvarig i distriktet när klubbarna har förändring i sin funktionärsstab, nyutbildade eller avauktoriserade för att distriktet ska kunna hålla en aktuell funktionärslista.
  • Utfärdar funktionärsbevis.
  • Anmälan om MH och MT görs till distriktet och SBK centralt.
  • MH och MT dagar läggs ut på SBK Tävling, av klubbarna efter godkännande av distriktet.

 

MÖTEN

Kallelse till distriktsmöte RUS

Samtliga funktionärer MH inbjuds till RUS möte den 7/3 kl.10:00 på Bro-Håbo Brukshundklubb. Gemensam genomgång och diskussion kring de nya anvisningarna för MH som började gälla
2020-01-01.

Inbjudan-RUS möte mars-2020

Utförandeanvisningar MH 2020-01-01 Ny