”Vi ska inom Brukshundklubben verka för mentalt och fysiskt friska samt funktionsdugliga hundar.
För att klara denna uppgift måste vi bedriva systematiskt och väldokumenterat avelsarbete.
Avelsarbetet ska vara gemensamt och bygga på en gemensam värdegrund för de raser vi har avelsansvaret för.”

Ansvariga

Namn/MailTelefonFunktion
Jenny NybergSammankallande
Sofia Lovén
Jonas Åfeldt
Mia Enlin (Hermansen)Ansvarig för MT2017

Mental

  • Distriktet anordnar konferens för funktionärer minst en gång per år.
  • Vänligen meddela mentalansvarig i distriktet när klubbarna har förändring i sin funktionärsstab, nyutbildade eller avauktoriserade för att distriktet ska kunna hålla en aktuell funktionärslista.
  • Utfärdar funktionärsbevis.
  • Anmälan om MH och MT görs till distriktet och SBK centralt.
  • MH och MT dagar läggs ut på SBK Tävling, av klubbarna efter godkännande av distriktet.